disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsite mofit.nl. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten vermeld op deze internetsite en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van deze internetsite
De informatie op deze internetsite is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze internetsite worden ontleend. Hoewel MOFIT zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. MOFIT wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze internetsite van de hand.

Wanneer mofit.nl links naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten door MOFIT wordt aanbevolen. MOFIT aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van internetsites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze internetsite. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke internetsites is door MOFIT niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
MOFIT behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MOFIT.

MOFIT behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Vragen
Voor vragen of opmerkingen ten aanzien van deze disclaimer, kun u een e-mail sturen naar katja@mofit.nl onder vermelding van ‘privacybeleid’.